การประชุม ครม.สัญจร

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม ครม.สัญจร
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทน์โอชา นายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 89 รูป
ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ ต่อจากนั้น ได้นั่งรถล้อยางชมเมืองอุทยานประวัติศาสตร์
ไปยัง "ตลาดกรุงศรี" เพื่อทำพิธีเปิดและเยี่ยมชมตลาด และในเวลา 09.00 น.
เข้าประชุม ครม. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี
อยุธยา ในช่วงบ่ายพบปะประชาชนที่มารอพบ และเยี่ยมชมศูนย์ประวัติศาสตร์
และพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ก่อนเดินทางกลับ


 

Open House มหาราช Thailand 4.0

          เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่วิทยาลัยการอาชีพมหาราช นายสมบัติ
เนียมหวาน ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพมหาราช ประธานเปิดการอบรมโครงการ
เพิ่มศักยภาพผู้เรียน เพื่อรองรับสถานศึกษามุ่งสู่ Thailand 4.0 (Open House
มหาราช Thailand 4.0) เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ในระดับ
ปวช.,ปวส. ให้กับนักเรียนชั้น 3 จากโรงเรียนขยายโอกาสกว่าร้อยคน เข้ารับ
การอบรมในครั้งนี้


รมต.ศธ. มอบนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุม
มอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทั้ง 3 คณะ
และบุคลากรในศึกษาธิการจังหวัด 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา
และสุพรรณบุรี


โรงเรียนยอแซฟมอบดอกไม้จันทน์

          คณะครู นักเรียน โรงเรียนยอแซฟ นำดอกไม้จันทน์ ซึ่งจัดทำโดยนักเรียน
จำนวน 5,000 ดอก มามอบให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อนำมอบต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป


สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ศึกษาดูงาน
สนง.ศธจ.อยุธยา

           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมหสกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนคร-
ศรีอยุธยา ชั้นล่าง นายวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง รองศึกษาธฺิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และนายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นำโดย นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นครศรี-
ธรรมราช เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารสำนักงานเพื่อรองรับการปฏิรูปการศึกษา
ประชุมเตรียมการลงพื้นที่ ครม.สัญจร

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมความเข้าใจในการ
ต้อนรับ คณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
(ครม.สัญจร) ภาคกลางที่จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 18 - 19 กันยายน 2560 โดยมี หน่วยงานจากสำนักงานปลัดกระทรวง
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


ร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

           นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน
การจัดงานกตเวทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ครู
ที่เกษียณอายุราชการ โดยจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
9 รูป ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ หลังจากนั้น ได้ไปร่วมงานเกษียณอายุราชการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่หอประชุมโรงเรียนบางปะอิน
"ราชานุเคราะห์ 1" อีกด้วย


แสดงความยินดี

        เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการสภาการศึกษา


อบรมการวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัล

         เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีภาพเหมือนจริงบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์แท็บเล็ต ร่วมกับฐานข้อมูลสื่อดิจิทัลแบบ
กลั่นกรองลิขสิทธิ์ โดยมีบุคลากรครูจากหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง
จากจังหวัดสระบุรี อยุธยา เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน
2560


ตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 2

          เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน. นายดิศสกุล
เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ตรวจราชการจาก
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1, เขต 2
สพม.3 ,อศจ., สช.,กศน., ศกศ. โดยทุกหน่วยงานได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายการตรวจราชการให้ที่ประชุมรับทราบ


ร่วมงาน Sacict เพลิน Craft

         เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมพิธีเปิดการจัดงาน Sacict เพลิน
Craft จัดโดย ศ.ศ.ป. โดยมี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้ได้มอบโล่รางวัลให้กับครูช่างศิลปหัตถกรรม
ประจำปี 2560 นอกจากนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้จัดให้นำนักเรียนในสังกัด ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากครูช่างศิลป์หัตถกรรม
ด้วยตนเอง ตามบูธต่าง ๆ ในแต่ละวันด้วย


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมพิธีเปิดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 (Child Show 2017)
และมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 - 31
สิงหาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขัน
ในระดับภาคต่อไป โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด


ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฯ

          เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส นายศุทธนะ
ธีวีระปัญญา ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
บริหารราชการเชิงยุทธศาสาตร์ ประธานในการประชุมทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ.2562 - 2569) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัดทำแผน
ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม
จัดทำแผนในครั้งนี้


บรรจุและแต่งตั้งครุูผู้ช่วย
ครั้งที่ 3/2560

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา กล่าวแสดงความยินดี มอบโอวาทและมอบนโยบายให้กับครูผู้ช่วยที่มา
รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 3/2560จำนวน 39 อัตรา ประกอบด้วย เอกวิทยาศาสตร์ 21 อัตรา
เอกคอมพิวเตอร์9 อัตรา เอกสังคมศึกษา 3 อัตรา เอกพลศึกษา 1 อัตรา เอกเกษตร
3 อัตรา และเอกฟิสิกข์ 2 อัตรา โดยจะบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 29 สิงหาคม
2560


ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อย.1

          เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมวรบุรี นายอารักษ์ พัฒนถาวร
ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย
แนวทางการศึกษาระดับจังหวัด ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 และมอบเกียรติบัตร
รางวัลให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย


พิธีเจริญพระพุทธมนต์

         เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร
นายวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ
ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85
พรรษา 12 สิงหาคม 2560สอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค(2)ประเภททั่วไป

           เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา สพป.พระนครศรี
อยุธยา เขต 2 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สพป.พระนครศรี
อยุธยา เขต 2 จำนวน 1 อัตรา มีผู้เข้าสอบ จำนวน 7 ราย และจะประกาศผลภายใน
วันที่ 23 สิงหาคม 2560


งาน SACICT เพลิน Craft

             เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมมงคลวราจารย์ นายอารักษ์
พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานการประชุมการจัดงาน
SACICT เพลิน Craft ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
หรือ ศ.ศ.ป. เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่สนใจงานหัตถกรรม โดยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากครู
ช่างศิลป์หัตถกรรมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งกำหนดการจัดงานทั้งหมด 5 ครั้ง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 โดยครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31
สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ


มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบอัคคีภัย

        เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง รองศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะ เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของ เด็กชายนิพนธ์ บวบจิตร์
นักเรียน ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ อ.นครหลวง ที่บ้านประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยนำเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสดจากการบริจาค
รวมมูลค่า 3,000 บาท มอบให้กับนักเรียนและครอบครัวด้วย


 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9

           เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 85 พรรษา เริ่มด้วย พิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร หลังจากนั้นร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Bike for Mom
ปั่นเพื่อแม่ ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในช่วงค่ำร่วมพิธีจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสุจินต์
ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี และข้าราชการ
ทหาร ตำรวจ พ่อค้า นักเรียน ประชาชน ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่านอย่างเนื่องแน่น


โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

           เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ศูนย์บริหารจัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ต.มหาพราหมณ์
อ.บางบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี ได้ฟังบรรยายสรุป ชมวิดีทัศน์ กล่าวเปิดงาน และ
มอบกล้่าไม้ให้กับผู่้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนท้องถิ่น หลักจากนั้นปลูกต้นไม้ร่วมกัน
โดย นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนส่วนราชการ
ระดับจังหวัดของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

           เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2560 ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายเรวัติ
ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ
ลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โดยได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 3 ศาสนา กล่าวทบทวนคำปฏิญาณ เดินสวนสนาม
หลังจากนั้น เหล่าลูกเสือ - เนตรนารี กว่า 300 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย


วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

           เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา และกิจกรรม
สาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม
2560 โดยจัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ตรวจสุขภาพ คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่
และกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ขุดลอก คูคลองสาธารณะด้วย


พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์

           เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร
นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะข้าราชการ
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560


 

ประชุมสถานศึกษาเอกชน

         เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประธานในการประชุมและมอบนโยบายการบริหารงาน ในบริบท
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา


ศธจ.พระนครศรีอยุธยา
เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 112 อัตรา

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท กับผู้ที่มารายงานตัวเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2560
จำนวน 112 อัตรา ประกอบด้วย เอกภาษาไทย 11 อัตรา เอกภาษาอังกฤษ 21
อัตรา เอกนาฎศิลป์  2 อัตรา เอกคณิตศาสตร์ 25 อัตรา เอกปฐมวัย 8 อัตรา
เอกวิทยาศษสตร์ทั่วไป 6 อัตรา เอกคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา เอกประถมศึกษา
3 อัตรา เอกอุตสาหกรรมศิลป์ 3 อัตรา เอกสังคมศึกษา 18 อัตรา พลศึกษา 2
อัตรา เอกเกษตร 4 อัตรา เอกเคมี 1 อัตรา เอกฟิสิกข์ 1 อัตรา เอกภาษาจีน
2 อัตรา โดยจะบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560


บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

        เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม
2560 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมบริจาคทั้งสิ้น กว่า 200 คน โดยมีคณะแพทย์ พยาบาลจาก
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ให้การบริการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้


กิจกรรม "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ"

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นายอารักษ์ พัฒนถาวร ศึกษาธิการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะจาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้บริหารสถาน
ศึกษาในอำเภอท่าเรือ คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ
ทำดีเพื่อพ่อ" ณ โรงเรียนวัดเทพคันธาราม อ.ท่าเรือ จำนวน 200 ต้น เพื่อรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ให้ยั่งยืนต่อไป